Vietnam — Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Sadly, closed

September 2015

After the Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Mausoleum) and Chùa Một Cột (One Pillar Pagoda), I headed to the Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội.

Sadly, the museum was closed on Mondays and Fridays — and it was a Monday. This was a real shame. However, I did capture a few quick shots through the railings.

Photo by Author — Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Photo by Author — Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Photo by Author — Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Photo by Author — Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Photo by Author — Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Photo by Author — Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam (Vietnam Military History Museum), 28A Điện Biên Phủ (nr. Nguyễn Tri Phương), Hanoi, Thành Phố Hà Nội, Hanoi, Vietnam

The museum looked like a really interesting place to visit; it was a shame that it was closed.

Foursquare: Vietnam Military History Museum